Menu Zavřeno

Zavedení půdoochranné technologie Strip Till v ZD Hraničář

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory projektu je pořízení stroje pro aplikaci půdoochranné technologie s vyšším ochranným účinkem, konkrétně technologie Strip-till s využitím meziplodin. Realizací projektu dojde k zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochraně a adaptaci na změnu klimatu.

Celkové způsobilé výdaje: 1 980 000 Kč
Dotace EU: 792 000 Kč (40 %)
Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 1 188 000 (60 %)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 8. 2023
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2023

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice